Kalisz.TV - darmowe ogłoszenia internetowe! Zobacz najciekawsze oferty dostawców, skorzystaj z usług firm.

Regulamin

Regulamin serwisu ogłoszeniowego otoProgramy.pl

§ 1

1. otoProgramy.pl to serwis ogłoszeniowy, którego administratorem jest firma KadryPłace.pl Beata Żubertowska, z siedzibą w Kaliszu przy ul.Ciesielskiej 53, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 32504/2007

2. Niniejszy regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie ogłoszeniowym o nazwie otoProgramy.pl, zwanym również Serwisem lub otoProgramy.pl.

3. Korzystanie z Serwisu oznacza, iż użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował wszystkie jego postanowienia.

4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

§ 2

1. otoProgramy.pl umożliwia jego Użytkownikom zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży i kupna programów komputerowych, sprzętu komputerowego oraz usług lub innych towarów  związanych z informatyką.

2. Zamieszczanie ogłoszeń jest w określonych w ofercie przypadkach bezpłatne, a w wybranych odpłatne, wg oferty dostępnej w serwisie otoProgramy.pl

3. Każde ogłoszenie jest publikowane w serwisie przez okres 365-dni.

4. Płatności za ogłoszenia odpłatne realizowane są za pośrednictwem systemu płatności online: Dotpay.

5. Użytkownik serwisu może wyróżnić ogłoszenie, poprzez wykupienie za dodatkową opłatą następujących opcji:
- emisja ogłoszenia na stronie głównej w części Promowane (wyłącznie ogłoszenia ze zdjęciem),
- emisja ogłoszenia na początku listy ogłoszeń z określonej kategorii,
- wyróżnienie ogłoszenia kolorem.

§ 3

1. Użytkownik odpowiada za to, aby treść ogłoszenia była prawdziwa, zgodna z prawem oraz zasadami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno - etycznymi, żeby nie naruszała interesu prawnego podmiotów trzecich lub innych Użytkowników.

2. Zabrania się zamieszczania w ogłoszeniach zdjęć, które nie obrazują istotnych elementów danej oferty.

3. otoProgramy.pl nie odpowiada za treść oraz za dołączone zdjęcia w zamieszczanych przez Użytkowników ogłoszeniach.

4. otoProgramy.pl zastrzega sobie prawo do dowolnych modyfikacji ogłoszenia, a także jego usunięcia w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że ogłoszenie narusza postanowienia regulaminu, prawo polskie, prawa autorskie innych osób lub dobre obyczaje.

W w/w. przypadkach Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za publikację ogłoszenia.

5. otoProgramy.pl nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością serwisu, bez względu na przyczynę powstania tych szkód.

6. otoProgramy.pl nie odpowiada za żadne szkody powstałe, czy też mogące powstać w związku z technicznym funkcjonowaniem serwisu otoProgramy.pl, w tym w szczególności za wystąpienie ewentualnych wirusów, czy podobnych programów mających negatywny wpływ na korzystanie z serwisu.

7. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie musi być osobą pełnoletnią lub w przypadku osoby niepełnoletniej, działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

8. Dane kontaktowe ogłoszeniodawców serwisu pojawiające się w ogłoszeniach mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą w celu uzyskania informacji lub przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione. 

§ 4

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niesolidnego wykonania usługi przez otoProgramy.pl w terminie do 7 dni od daty zakończenia publikacji ogłoszenia, za pośrednictwem e-maila lub formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej www.otoprogramy.pl lub listownie na adres siedziby otoProgramy.pl.

2. Za nieprawidłowe wykonanie usługi przez otoProgramy.pl, odpowiedzialność Serwisu ograniczona jest wyłącznie do wysokości opłaty związanej z tą usługą i faktycznie poniesionej przez Użytkownika.

3. Opłata uiszczona za publikację ogłoszenia nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w  § 4 pkt.2.


§ 5

1. Wszelkie działania, umyślne lub nieumyślne, mogące spowodować jakieś zmiany w treściach zawartych  serwisie internetowym otoProgrmay.pl bez uprzedniej, wyraźnej zgody administratora serwisu są zabronione.

2. Korzystający z serwisu, który spowoduje takiego rodzaju zmiany przez swoje umyślne bądź też nieumyślne działanie czy zaniechanie może zostać obciążony wszelkimi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia, kosztami przestojów pracy serwisu oraz innymi ewentualnymi kosztami wynikającymi z działania użytkownika.

Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 6

1. Korzystanie z serwisu przebiega anonimowo, chyba że użytkownik zdecyduje inaczej.

2. W pracy serwisu są wykorzystywane niektóre informacje dotyczące użytkownika, takie jak nr IP oraz inne informacje związane ze strona techniczną komunikacji internetowej.

3. W/w informacje mogą być wykorzystane również w celu ustalenia danych statystycznych określających ilość wejść do serwisu.

§ 7

1. Korzystanie z serwisu otoProgramy.pl może być związane z wykorzystaniem plików typu „cookies” (ciasteczka). Pliki te mogą służyć polepszeniu pracy serwisu, uzyskaniu danych statystycznych związanych z określeniem oglądalności serwisu, czy też przekazywaniu materiałów reklamowych.

2. Pliki „cookies” umożliwiają również identyfikację przeglądarki użytkownika, dzięki czemu otoProgramy.pl wie jakie treści wyświetlić użytkownikowi.

3. W żadnej mierze pliki typu „cookies” nie służą do identyfikacji danych użytkownika.

4. Użytkownik ma zawsze możliwość zablokowania na swoim komputerze w/w plików, co jednak się wiązać z pogorszeniem warunków korzystania z Serwisu.

§ 8

1. otoProgramy.pl nie udostępnia jakichkolwiek informacji dotyczących konkretnego zidentyfikowanego użytkownika osobom trzecim, bez wyraźnej zgody tego użytkownika.

2. otoProgramy.pl może przygotowywać jedynie raporty o charakterze statystycznym, które nie pozwolą na ujawnienie jakichkolwiek danych użytkownika.

§ 9

1. Skorzystanie z jakiejkolwiek usługi serwisu otoProgramy.pl wymaga dokonania rejestracji.

2. Rejestracja ta polega na podaniu określonych danych identyfikacyjnych oraz tele-adresowych użytkownika, w zależności od rodzaju użytkownika (klient indywidualny, firma komputerowa, producent).

3. Użytkownik ma prawo odmówić podania tych danych pod rygorem niemożności skorzystania z tych usług.

4. Jeżeli użytkownik dokona rejestracji i poda swoje dane, ma prawo do późniejszego wyrejestrowania i żądania ich wykreślenia lub dokonania ich modyfikacji.

5. Rejestracja w serwisie jest całkowicie bezpłatna.

6. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez otoProgramy.pl zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

7. otoProgramy.pl przykłada ogromna wagę do ochrony danych osobowych swoich użytkowników, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, chroni i zabezpiecza je przed dostępem osób trzecich.

8. Administratorem bazy danych osobowych użytkowników jest firma „KadryPłace.pl Beata Żubertowska”.

§ 10

Każdy inny sposób korzystania z zawartości serwisu, w szczególności kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie w jakikolwiek sposób, formie czy celu, odpłatnie lub nieodpłatnie jest zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody otoProgramy.pl.

§ 11

otoProgramy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia krótkich przerw technicznych, podczas których dokonuje aktualizacji zawartych w serwisie.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

§ 13

1. otoProgramy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu i uruchomienia nowych usług.

2. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści regulaminu w serwisie.

§ 14

1. Wszelkie spory mogące powstać w trakcie korzystania z serwisu otoProgramy.pl będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby administratora serwisu.

2. Prawem właściwym dla stosunków prawnych istniejących pomiędzy otoProgramy.pl, a użytkownikiem jest prawo polskie.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2010 r.